ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

На заседание решение на Педагогическия съвет по Протокол № 9/12.03.2020 г. е взето решение да се извърши прием в три паралелки с максимален брой ученици съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 81/10.10.2017 г.):
Учебните предмети за разширена подготовка, които предлагаме в първи клас са:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Английски език;
 • Информационни технологии.

Осигурена е целодневна организация на учебния ден за всички ученици по желание на родителите.
Дневен режим за учениците от първи клас:

 • Сутрин: от 08:00 ч. до 12:30 ч.; включва задължителните и избираемите часове, час на класа и час за спортни дейности;
 • Група за целодневна организация на учебния ден: започва след края на задължителните и избираемите часове до 17:00 ч. и включва времето за обяд и организиран одих.

Предлагани в училището занимания по интереси:

 • Ателие по изобразително изкуство;
 • Клуб „Занимателна математика“;
 • Клуб „Пазители на ценностите“;
 • Оркестър от блок-флейти „Флаутисимо“;
 • Състав за народни танци;
 • Мажоретен състав;
 • Хандбал.

Приемът и записването на ученици в първи клас се извършва съгласно Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен.

Документи:

Полезни връзки
ps
виртуално училище