ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС
2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Дневна форма на обучение:   

Една паралелка без разширено и без интензивно изучаване на чужд език с профил „Софтуерни и хардуерни науки“:

 

  • Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии и биология и здравно образование;

  • Изучаван чужд език: английски (без разширено и без интензивно изучаване)

    Брой ученици – 26;

  • Срок на обучение – 5 години.

  • Балът за класиране на учениците се образува от: утроеният брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература и броя точки от националното външно оценяване по математика, оценките от свидетелството за основно образование по изучаваните в общообразователната подготовка информационни технологии и биология и здравно образование.

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в VII клас в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване. 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на МОН за определяне на дати за
провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности.

Полезни връзки
ps
виртуално училище