Държавен план-прием на ученици в VIII клас 

за учебната 2018 – 2019 година.

 

Дневна форма на обучение: 

 

Една паралелка с разширено изучаване на чужд език (английски) с профил „Икономическо развитие“:

 

 • Профилиращи предмети:  география и икономика, английски език и информационни технологии;

 • Брой ученици – 26;

 • Срок на обучение – 5 години;

 • Балът за класиране на учениците се образува от: удвоеният брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература, удвоеният брой точки от националното външно оценяване по математика, оценките от свидетелството за основно образование по география и икономика и информационни технологии.

  

Една паралелка без разширено и без интензивно изучаване на чужд език с профил „Софтуерни и хардуерни науки“:

 

 • Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии и биология и здравно образование;

 • Брой ученици – 26;

 • Срок на обучение – 5 години.

 • Балът за класиране на учениците се образува от: удвоеният брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, оценките от свидетелството за основно образование по изучаваните в задължителна подготовка информационни технологии и биология и здравно образование.

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в VII клас в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 

Вечерна форма на обучение: 

 

Една паралелка без разширено и без интензивно изучаване на чужд език с профил „Хуманитарни науки“:

 

 • Профилиращи предмети:  български език и литература, философия и биология и здравно образование;

 • Брой ученици – 30;

 • Срок на обучение – 5 години;

 • Балът за класиране на учениците се образува от: оценките от удостоверението за завършен VII клас по изучаваните в задължителна подготовка български език и литература и математика и от удвоеният брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература и по математика (ако кандидатите са се явявали на НВО през предходни учебни години).

   

За определените с държавния план-прием места в VIII клас във вечерна форма на обучение могат да кандидатстват лица, навършили 16 години и придобили основно образование в VII клас или успешно завършили VII клас при условията на отменения Закон за народната просвета

 

График за дейностите по приемане на ученици в държавните и общински училища за учебната 2018-2019 година

Полезни връзки
ps