СОУ "Васил Левски", Шумен
Добре дошли!
     Начало
      Гъби
     Лозова  плазмопара
     Столоно-образуващ ризопус
     Обикновена манатарка
    
Домашна гъба
     Полска печурка
     Керино ухо
     Сива копринка
     Същинска праханова гъба
     Обикновена пънчушка
      Водорасли
  
   Отдел червени водорасли
     Жилчеста филфора
     Прозрачен церамиум
     Ивичесто-белезникава
     порфира

    
Отдел кафяви  водорасли
     Коленчат сцитосифон
     Ветриловидна падина
     Космата цистозейра
    
Отдел зелени  водорасли
     Корава морска салата
     Водна мрежа
     Перест бриопсис
    Клас двусемеделни
   
Семейство лютикови
     Кукуряк
     Полска челебитка
     Обикновена ралица
     Обикновен повет
     Пълзящо лютиче
     Пролетно жълтурче
     Пролетен гороцвет
     Синя кандилка
  
  Семейство брястови
     Полски бряст
 
  Семейство черничеви
     Бяла черница
    Семейство букови
     Обикновен кестен
     Обикновен бук
     Цер
    В ботаническа колекция са представени с цветни илюстрации  и с подробни описания девет вида гъби, водорасли, клас двусемеделни.