ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ПО УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

Учебните предмети за разширена подготовка, които предлагаме в пети клас, са:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Английски език;
 • Информационни технологии.

Осигурена е целодневна организация на учебния ден за всички ученици по желание на родителите.

Дневен режим за учениците от пети клас:

 • Сутрин: от 08:00 ч. до 13:30 ч.; включва задължителните и избираемите часове, без час на класа и час за спортни дейности;
 • Група за целодневна организация на учебния ден: започва след края на сутрешните часове и включва времето за обяд и организиран одих.

Групи за факултативни дейности и занимания по интереси

 • Ателие по изобразително изкуство;
 • Мажоретен състав;
 • Секция по волейбол;
 • Секция по хандбал;
 • Клуб „Математика за всеки“.

Необходими документи:

 • Заявление по образец на училището;
 • Удостоверение за завършен начален етап - оригинал;
 • Акт за раждане
 • Медицински документ и/или други документи (за ученици с хронични заболявания и/или специални образователни потребности)


Полезни връзки
ps
виртуално училище